விவசாய பழமொழிகள் – Tamil Palamoligal

விவசாய பழமொழிகள்

 

tamil vivasaya palamoligal

 

நிலத்தில் எடுத்த பூண்டு நிலத்தில் மடிய வேண்டும்.

காய்ச்சலும் பாய்ச்சலும் வேண்டும்.

தேங்கி கெட்டது நிலம் தேங்காமல் கெட்டது குளம்.

கோரையை கொல்ல கொள்ளுப் பயிர் விதை

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline