இடத்திற்கு ஏற்ற மரங்களை தேர்வு செய்தல்

இடத்திற்கு ஏற்ற மரங்களை தேர்வு செய்தல்
*****************************************

விட்டை சுற்றிய வைக்க ஏற்ற  மரங்கள்:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

தென்னை ,சவுண்டல் ,சீத்தா ,வேப்பமரம் ,முருங்கை ,பப்பாளி ,நெல்லி மரம் ,கொய்யா மரம் ,மாதுளை ,அகத்தி ,பலா மரம் ,வாழை ,மருதாணி செடி , வாத நாராயண மரம் , தேக்கு , முள்ளிலாமுங்கில்

வறட்சி நிலத்திற்கான மரங்கள் :
+++++++++++++++++++++++++++++

மா ,வாகை ,வேம்பு , கொடுக்காபுளி ,சீத்தா ,உசிலை , நாவல் ,பனை ,நெல்லி ,சவுண்டல் ,புளியன் ,முருங்கை

உயிர் வேலி மரங்கள் :
++++++++++++++++++++

ஓதியன் ,பூவரசு ,கிளுவை ,கொடுக்காபுளி ,இலந்தை ,பனை ,பதிமுகம்,குமிழ் ,மலைவேம்பு , ,வெள்வேல் ,முள்ளிலாமுங்கில் ,

சாலை ஓரத்திருக்கான மரங்கள் :
++++++++++++++++++++++++++++

இலுப்பை ,வாகை ,நாவல் ,புளியமரம் ,புங்கமரம் ,வேப்பமரம் ,மருதமரம் ,புரசமரம் ,அத்திமரம் ,இச்சிமரம், தீக்குச்சிமரம்,பனை ,அரசமரம் ,ஆலமரம்,துங்குமுஞ்சிமரம் .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline