விவசாய கடன்

விவசாய கடன் பற்றிய கலந்துரையாடல்

  1. விவசாயக் கடன் உதவி எந்த அளவு உண்மையான விவசாயிகளுக்குப் பயனுள்ளதாக உள்ளது?அல்லது சரியான முறையில் தான் பயன் படத்தப்படுகிறதா ?
  2. இதனால் யாருக்கு பயன் ?
  3. அப்படி பயன் அடைந்தவர்கள் அனைவரும் விவாசாயம் செய்பவர்களா?
  4. விவசாயிகளுக்கு வட்டிக் கடன் தொடர்பாக விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டு உள்ளதா ?
  5. அரசு மானியம் தொடர்பாக விழிப்புணர்வு உள்ளதா ?

Agriculture loans and interest in india

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline