அறுபத்து நான்கு ஆயகலைகள்

அறுபத்து நான்கு ஆயகலைகள்

கீழே தரப்பட்ட முதற் பட்டியல் ஆரிய இலக்கிய மரபை வழுவியது. வடமொழிச் சொற்களத்தனையும், மொழியாக்கஞ் செய்யப்பட்டு, அருகிலேயே தரப்பட்டுள்ளன .

 

சித்தர்களின் அடிப்படையில் :

48 அருட்கலைகள்,
9 கடவுட்கலைகள்,
9 தெய்வீகக் கலைகள்,
9 நோய்க் கலைகள்,
9 பேய்க்கலைகள்,
9 தேய் கலைகள் என்று எண்ணற்ற கலைகளும், பலவகைப்பட்ட சாத்திறங்களும், தோத்திறங்களும், மந்திறங்களும், வழிபாட்டு  முறைகளும் உருவாக்கப் பட்டிருக்கின்றன.

 

எண் தமிழ் விளக்கம் வடசொல்
1. எழுத்திலக்கணம் அக்கரவிலக்கணம்
2. எழுத்தாற்றல் லிகிதம்
3. கணிதவியல் கணித சாத்திரம்
4. மறை நூல் வேத சாத்திரம்
5. தொன்மம் புராணம்
6. இலக்கணவியல் வியாகரணம்
7. நய நூல் நீதி சாத்திரம்
8. கணியக் கலை சோதிட சாத்திரம்
9. அறத்துப் பால் தரும சாத்திரம்
10. ஓகக் கலை யோக சாத்திரம்
11. மந்திரக் கலை மந்திர சாத்திரம்
12. நிமித்தகக் கலை சகுன சாத்திரம்
13. கம்மியக் கலை சிற்ப சாத்திரம்
14. மருத்துவக் கலை வைத்திய சாத்திரம்
15. உறுப்பமைவு உருவ சாத்திரம்
16. மறவனப்பு இதிகாசம்
17. வனப்பு காவ்யம்
18. அணி இயல் அலங்காரம்
19. இனிதுமொழிதல் மதுரபாஷணம்
20. நாடகக் கலை நாடக சாத்திரம்
21. ஆடற் கலை நிருத்திய சாத்திரம்
22. ஒலிநுட்ப அறிவு சப்த ப்ரம்மம்
23. யாழ் இயல் வீணையிலக்கணம்
24. குழலிசை வேணு கானம்
25. மத்தள நூல் மிருதங்க சாத்திரம்
26. தாள இயல் தாள சாத்திரம்
27. வில்லாற்றல் அஸ்திர ப்ரயோகம்
28. பொன் நோட்டம் கனகப் பரிட்சை
29. தேர்ப் பயிற்சி இரதப் பயிற்சி
30. யானையேற்றம் கஜப் பரிட்சை
31. குதிரையேற்றம் அசுவப் பரிட்சை
32. மணி நோட்டம் இரத்தினப் பரிட்சை
33. மண்ணியல் பூமிப் பரிட்சை
34. போர்ப் பயிற்சி சங்கிராமவிலக்கணம்
35. கைகலப்பு மல்யுத்தம்
36. கவர்ச்சியியல் ஆகரூடணம்
37. ஓட்டுகை உச்சாடணம்
38. நட்பு பிரிக்கை வித்வேடணம்
39. மயக்குக் கலை மோகன சாத்திரம்
40. புணருங் கலை காம சாத்திரம்
41. வசியக் கலை வசீகரணம்
42. இதளியக் கலை இரசவாதம்
43. இன்னிசைப் பயிற்சி காந்தருவ வாதம்
44. பிறவுயிர்மொழி பைபீல வாதம்
45. மகிழுறுத்தம் கவுத்துக வாதம்
46. நாடிப் பயிற்சி தாதுவாதம்
47. கலுழம் காருடம்
48. இழப்பறிகை நஷ்டம்
49. மறைத்ததையறிதல் முஷ்டி
50. வான்புகுதல் ஆகாய ப்ரவேசம்
51. வான் செல்கை ஆகாய கமனம்
52. கூடுவிட்டு கூடுபாய்தல் பரகாய ப்ரவேசம்
53. தன்னுறு கரத்தல் அதிருசியம்
54. மாயம் இந்திரஜாலம்
55. பெருமாயம் மகேந்திரஜாலம்
56. நீர்க் கட்டு ஜல ஸ்தம்பனம்
57. அழற் கட்டு அக்னி ஸ்தம்பனம்
58. வளிக் கட்டு வாயு ஸ்தம்பனம்
59. கண் கட்டு த்ருஷ்டி ஸ்தம்பனம்
60. நாவுக் கட்டு வாக்கு ஸ்தம்பனம்
61. விந்துக் கட்டு சுக்ல ஸ்தம்பனம்
62. புதையற் கட்டு கனன ஸ்தம்பனம்
63. வாட் கட்டு கட்க ஸ்தம்பனம்
64. சூனியம் அவஸ்தை ப்ரயோகம்

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline