பொருட்களின் தமிழ்ப்பெயர்கள்

தமிழில் டீக்கு “தேநீர்’,
காபிக்கு “குளம்பி’ என்று
பெரும்பாலோருக்குத்
தெரியும்.
மற்ற சில முக்கியமான உணவு
பொருட்களின் தமிழ்ப்பெயர்கள்
அறிவோம்!

சப்பாத்தி – கோந்தடை
புரோட்டா – புரியடை
நூடுல்ஸ் – குழைமா
கிச்சடி – காய்சோறு, காய்மா
கேக் – கட்டிகை, கடினி
சமோசா – கறிப்பொதி, முறுகி
பாயசம் – பாற்கன்னல்
சாம்பார் – பருப்பு குழம்பு,
மென்குழம்பு
பஜ்ஜி – தோய்ச்சி, மாவேச்சி
பொறை – வறக்கை
கேசரி – செழும்பம், பழும்பம்
குருமா – கூட்டாளம்
ஐஸ்கிரீம் – பனிக்குழைவு
சோடா – காலகம்
ஜாங்கிரி – முறுக்கினி
ரோஸ்மில்க் – முளரிப்பால்
சட்னி – அரைப்பம், துவையல்
கூல்ட்ரிங்க்ஸ் – குளிர் குடிப்பு
பிஸ்கட் – ஈரட்டி, மாச்சில்
போண்டா – உழுந்தை
ஸர்பத் – நறுமட்டு
சோமாஸ் – பிறைமடி
பப்ஸ் – புடைச்சி
பன் – மெதுவன்
ரோஸ்டு – முறுவல்
லட்டு – கோளினி
புரூட் சாலட் – பழக்கூட்டு

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline