தமிழில் :

 

ஆங்கிலம் :

 

 

 

 

 

 

கென்யாவில்

 

மேகலையாவின் மூங்கில் மூலம் நீர்ப்பாசனம்

 

சீனா