இயற்கை உணவே நோய் தீர்க்கும் மருந்து

 

 

சக்கரை , தைரைடு ,கொழுப்பு ,ரத்தகொதிப்பு இயற்கை முறையில் தீர்வு

 

 

Healer Rangaraj

https://www.youtube.com/watch?v=nc-j7s26ILQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=0I_WwkebbeM

 

https://www.youtube.com/watch?v=svY5VtCKjZ0

 

https://www.youtube.com/watch?v=kYTiBluDbGY

 

https://www.youtube.com/watch?v=awRtUdPZ9yg

 

https://www.youtube.com/watch?v=MyY94YxOA7M

 

https://www.youtube.com/watch?v=QLSdFT4D_uM

 

https://www.youtube.com/watch?v=oa8MK4h6d80

 

https://www.youtube.com/watch?v=koLJVGMl2IY

 

https://www.youtube.com/watch?v=i2qwiEi4o8Q