இந்திய பொருட்கள்

BUY INDIAN TO BE INDIAN…

சமீப காலமாக விலைவாசி உயர்ந்து விட்டதே என்று அரசைக் குறைக்கூறுவது நாம் செய்யும் தவறு.விலைவாசி உயர்வுக்கு நாம் தான் காரணம்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பொருட்களில் இந்திய பொருள்களை வாங்கவும், வெளி நாட்டு பொருள்களை வாங்குவதை தவிர்க்கவும் முயற்சி செய்வோம்.

COLD DRINKS:-
DRINK LEMON JUICE, FRESH FRUIT JUICES, CHILLED LASSI (SWEET OR SOUR), BUTTER MILK, COCONUT WATER, JAL JEERA, ENERJEE,and MASALA MILK…

BATHING SOAP:-
USE CINTHOL & OTHER GODREJ BRANDS, SANTOOR, WIPRO SHIKAKAI, MYSORE SANDAL, MARGO, NEEM, EVITA, MEDIMIX, GANGA , NIRMA BATH & CHANDRIKA

TOOTH PASTE:-
USE NEEM, BABOOL, PROMISE, VICO VAJRADANTI, PRUDENT, DABUR PRODUCTS, MISWAK.

TOOTH BRUSH:-
USE PRUDENT, AJANTA , PROMISE.

SHAVING CREAM:-
USE GODREJ, EMAMI.

BLADE:-
USE SUPERMAX, TOPAZ, LAZER, ASHOKA.

TALCUM POWDER:-
USE SANTOOR, GOKUL, CINTHOL, WIPRO BABY POWDER, BOROPLUS.

MILK POWDER:-
USE INDIANA, AMUL, AMULYA.

SHAMPOO:-
USE NIRMA, VELVETTE.

MOBILE CONNECTIONS:-
USE BSNL, AIRTEL.

Food Items:-
Eat Tandoori chicken, Vada Pav, Idli, Dosa, Puri, Uppuma.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline