‎பணம்‬

என்னிடம் இருந்த ‪ ‎பணம்‬   ‪நண்பர்கள்‬ பலரை  ‪துரோகிகள்‬ ஆக்கியது.
என்னிடம் இல்லாத பணம் ‪உறவுகளை‬ எல்லாம் என்னிடம் இருந்து பிரித்து மகனை உட்பட  ‪அனாதை‬ ஆக்கியது.
பணம் மீண்டும் கை சேர்கிறது… இப்ப நான் என்ன செய்ய
‪தள்ளிப்‬ பேகவா
‪தவிர்த்து‬ விடவா
‪தவிக்க‬ வைக்கவா
‪தகர்த்து‬ பார்காகவா

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline