பலாப்பழம் சுளை

பலாப்பழம் சுளை

 

பலாப்பழத்தின் காம்புக்கு அருகில் உள்ள சிறு முட்களை எண்ணி ஆறாலே பெருக்கி ஐந்தால் வகுக்க பலாப்பழத்தினுள் உள்ள சுளைகளின் எண்ணிக்கையை அறியலாம்.

 

பலாப்பழம் சுளை

பலாப்பழம் சுளை

 

பலா மரம்

பலா மரம் 

 

 

பலாப்பழம் english name Jackfruit

One Response

  1. Rajesh 12/06/2020

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline