இந்தியாவுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை எப்போது ?

இந்தியாவுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை எப்போது ?

இந்தியாவுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வரணும் .அப்பொழுதுதான் நாமும் சிறிது  சிந்தித்து பணம் மட்டும் சோறு போடாது , உணவும் வேண்டும் என்று தோன்றும் .

How Cuba Survived Peak Oil

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline