இந்தியாவுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை எப்போது ?

இந்தியாவுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை எப்போது ?

இந்தியாவுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வரணும் .அப்பொழுதுதான் நாமும் சிறிது  சிந்தித்து பணம் மட்டும் சோறு போடாது , உணவும் வேண்டும் என்று தோன்றும் .

How Cuba Survived Peak Oil

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *