ஆங்கில தமிழ் பழ பெயர்கள்

10353123_760248014027793_2772049081236008161_n

Apple  – குமளிப்பழம், சீமையிலந்தப்பழம்
Ambarella அம்பிரலங்காய்
Annona சீத்தாப்பழம்
Annona muricata முற்சீத்தாப்பழம்
Apricot சர்க்கரைப்பாதாமி
Avocado வெண்ணைப்பழம்/ஆனைக்கொய்யா
Banana வாழைப்பழம்
Batoko Plum லொவிப்பழம்
Bell fruit பஞ்சலிப்பழம், ஜம்பு
Bilberry அவுரிநெல்லி
Blackberry மேற்கத்திய நாவற்பழம்
Black currant கறுந்திராட்சை
Blueberry ஒரு வகை நெல்லி
Bread fruit கொட்டைப்பலா, சீமைப்பலா
Butter fruit ஆனைக்கொய்யா
Cantaloupe மஞ்சல் நிற முலாம்பழம்
Cashew fruit முந்திரிப்பழம், கஜு
Cherimoya சீத்தாப்பழம்
Cherry சேலாப்பழம்
Chickoo சீமையிலுப்பை
Citron கடார நாரந்தை
Citrus aurantium கிச்சலிப்பழம்
Citrus reticulata கமலாப்பழம்
Citrus sinensis சாத்துக்கொடி
Clementine நாரந்தை
Cocoa fruit கொகோப்பழம்
Cranberry குருதிநெல்லி
Cucumber வெள்ளரிப்பழம்
Custard apple சீத்தாப்பழம்
Damson ஒரு வித நாவல் நிறப்பழம்
Date fruit பேரீச்சம் பழம்
Devilfig பேயத்தி
Dragon fruit ட்றொகன் பழம்
Duku டுக்கு
Durian முள்நாரிப்பழம், தூரியன்
Emblica நெல்லி
Eugenia rubicunda சிறு நாவற்பழம்
Feijoi/Pinealle guava புளிக்கொய்யா
Fig அத்திப்பழம்
Persimmon fruit சீமை பனிச்சம்பழம்
Gooseberry கூஸ்பெறி
Grapefruit பம்பரமாசு
Grapes கொடி முந்திரி, திராட்சை
Guava கொய்யாப்பழம்
Honeydew melon தேன் முழாம்பழம்
Huckle berry (ஒரு வித) நெல்லி
Jack fruit பலாப்பழம்
Jumbu fruit ஜம்புப்பழம்/ பஞ்சலிப்பழம்
Jamun fruit நாகப்பழம்
Kiwi fruit பசலிப்பழம்
Kumquat (பாலைப்பழம் போன்ற ஒருப்பழம்)
Kundang மஞ்சல் நிற சிறிய பழம்
Lansium லன்சியம்
Lemon வர்க்கப்பழம்
Lime எழுமிச்சை
Loganberry லோகன் பெறி
Longan கடுகுடாப் பழம்
Louvi fruit லொவிப்பழம்
Lychee லைச்சி
Mandarin மண்டரின் நாரந்தை
Mango மாம்பழம்
Mangosteen மெங்கூஸ் பழம்
Melon இன்னீர்ப் பழம், முழாம்பழம்
Morus macroura மசுக்குட்டிப்பழம்
Mulberry முசுக்கட்டைப் பழம்
Muscat grape திராட்சை
Orange தோடம்பழம்
Palm fruit பனம் பழம்
Papaya பப்பாப் பழம்
Passion fruit கொடித்தோடை
Peach குழிப்பேரி
Pear பேரி, பெயார்ஸ்
Pine apple அன்னாசிப் பழம்
Plum ஆல்பக்கோடா
Pomegranate மாதுளம் பழம், மாதுளை
Pomelo பம்பரமாசு
Pulasan (ஒரு வகை)றம்புட்டான்
Quince சீமை மாதுளம்பழம்
Rambutan றம்புட்டான்
Rasberry புற்றுப்பழம்
Red banana செவ்வாழைப் பழம்
Red Currant ஒரு வித லொவி
Sapodilla சீமையிலுப்பை
Satsuma நாரத்தை
Sour sop/ Guanabana அன்னமுன்னா பழம்
Strawberry செம்புற்றுப்பழம்
Syzygium ஜம்புப்பழம்
Tamarillo குறுந்தக்காளி
Tamarind புளியம்பழம்
Tangerine தேன் நாரந்தை
Tomato தக்காளிப்பழம்
Ugli fruit முரட்டுத் தோடை
Water melon வத்தகைப்பழம், குமட்டிப்பழம், தர்பூசணி
Wax jumbu நீர்குமளிப்பழம்
Resberry இளஞ்செம்புற்றுப் பழம்
Woodapple விளாம்பழம்

Thanks : Facebook Share

One Response

  1. மாரி செல்வம் 15/07/2014

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

you're currently offline