18 புராணங்கள்

18 புராணம்:

அக்னி புராணம்

கந்த புராணம்

கருட புராணம்

சிவமகா புராணம்

சூர்ய புராணம்

பிரம்ம புராணம்

பாகவத புராணம்

பத்ம புராணம்

பவிஷ்ய புராணம்

பிரம வைவர்த்த புராணம்

மார்க்கண்டேய புராணம்

வாமன புராணம்

வராக புராணம்

மச்ச புராணம்

கூர்ம புராணம்

பிரம்மாண்ட புராணம்

வாயு புராணம்

விஷ்ணு புராணம்

லிங்க புராணம்

நாரத புராணம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *