பறவைகளுக்கு வெயில் கால உணவு முறைகள் மற்றும் பராமரிப்பு முறைகள்