கட்டுக்கொடி-Kattukodi [Cocculus hirsutus(Linn)Diels]

You may also like...