உலகில் முதல் அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் சுஸ்ருதர்.

You may also like...