இயற்கை முறையலில் தயாரிக்கக் கூடிய கரைசலில் உள்ள சத்துக்களின் விவரம்

இயற்கை முறையலில் தயாரிக்கக் கூடிய கரைசலில் உள்ள சத்துக்களின் விவரம்

மீன் அமினோ அமிலம்
இதில் 90 சதவீதம் தழைச்சத்து உள்ளது. பயிர்களின் பூ பூக்கும் திறனை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது

பஞ்சகவ்யா
பஞ்;சகவ்யத்தில் நுண்ணூட்டச் சத்துக்களும் தழை> மணி> சாம்பல், பாஸ்பரஸ்சத்து. ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் நுண்ணுயிர்கள் உள்ளது இவற்றில் பத்து உயிரிகள் உள்ளது.

தேங்காய்பால் மோர் கரைசல்
பூ பூக்கும் திறனை அதிகரித்து பயிர் பலமடங்;கு மகசூல் அதிகரிக்கச் செய்கின்றது

Rsga Seed Kannivadi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *