அறிந்து கொள்வோம்

அறிந்து கொள்வோம்,

Penguin – பனிப்பாடி (Panippaadi)

Lion – அரிமா (Arimaa)

Spider – சிலந்தி (Chilanti)

Dolphin – ஓங்கில் (Oangkil)

Armadillo – அழுங்கு (Azhungku)

Dinosaur – தொன்மா (Thonmaa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *